Garantija un atgriešana

Dāvanu kartes apmaiņa un atgriešana

Lietotājam Portālā ir iespēja iegādāties Dāvanu kartes, konkrēti norādīta Portāla idejai atbilstoša Izpildītāja sniegta pakalpojuma/preces iegādei. 

Portāls izplata Dāvanu kartes. Dāvanu kartēs iekļautos pakalpojumus sniedz un par to kvalitāti atbild tikai Izpildītājs. Par jebkādām problēmām, sazinoties ar Izpildītāju, Lietotājam var sazināties ar portālu, rakstot e-pastu uz vai zvanot uz infotālruni: 27733147

Lietotājs ir tiesīgs: 

  • atteikties no neizmantotas Dāvanu kartes 14 darba dienu laikā pēc Pasūtījuma veikšanas, kas tiek uzskatīts par Līguma noslēgšanas datumu, Lietotājam apstiprinot Portāla lietošanas noteikumus. No daļēji izmantotas un pilnībā izmantotas Dāvanu kartes nevar atteikties. Atmaksājamā summā tiek iekļauta tikai Dāvanu kartes faktiski samaksātā vērtība. Pasta pakalpojumu vai citu papildu pakalpojumu samaksātā vērtība netiek atgriezta.
  • Pakalpojuma rezervēšana tiek veikta, izmantojot Dāvanu kartē norādīto Rezervēšanas kodu, kā arī sniedzot citu pakalpojuma saņemšanai Izpildītāja pieprasīto informāciju. Lai saņemtu pakalpojumu, Dāvanu kartes īpašniekam ir jāierodas ar Izpildītāju norunātajā pakalpojuma saņemšanas vietā un laikā. Neierašanās gadījumā (ja nav īpašas vienošanās ar Izpildītāju par citu pakalpojuma saņemšanas laiku) pakalpojums tiek uzskatīts par sniegtu un Dāvanu kartes vērtība netiek atmaksāta.
  • Dāvanu kartes derīguma termiņš nav pagarināms un nevar tikt atjaunots. Ja Dāvanu karte tās derīguma termiņā netiek izmantota, Dāvanu karte zaudē savu spēku un tās vērtība netiek  atmaksāta Lietotājam.

 

Lietotājs ir informēts, ka Izpildītājam pirms Dāvanu kartē iekļauto pakalpojumu sniegšanas ir tiesības:

  • prasīt parakstīt papildu vienošanās/piekrišanas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanas noteikumiem un nav pretrunā ar tiem. Lietotājs apzinās, ka viņa atteikšanās no parakstīšanas gadījumā Izpildītājam ir tiesības nesniegt minēto pakalpojumu, neatmaksājot Dāvanu kartes vērtību Lietotājam;
  • atteikties sniegt Dāvanu kartē noteikto pakalpojumu personai, kura neatbilst pakalpojuma sniegšanai izvirzītajām prasībām, kas iekļautas pakalpojuma aprakstā un ar kurām obligāti jāiepazīstas Lietotājam pirms Dāvanu kartes iegādes. Šādā gadījumā Dāvanu kartes vērtībā Lietotājam netiek atmaksāta; 
  • atteikties sniegt Dāvanu kartē noteikto pakalpojumu, ja šāda pakalpojuma sniegšana konkrētajā gadījumā izraisītu draudus Lietotāja veselībai vai dzīvībai vai varētu nodarīt citādu kaitējumu.

 

Lai atteiktos no neizmantotās Dāvanu kartes, tā jānosūta mums atpakaļ uz adresi: Pļavu iela 10, Baldone, LV-2125, 14 kalendāro dienu laikā pēc rakstiska ziņojuma izsūtīšanas. Ja Dāvanu karte ir bijusi saņemta tikai elektroniski (e-dāvana), to nav nepieciešams atgriezt.

Dāvanu kartei jāpievieno pirkumu apliecinošs dokuments un preces atteikuma veidlapa, kuru varat saņemt rakstot uz e-pastu

 

Preču apmaiņa un atgriešana

Ja Pircējs nav apmierināts ar produkta krāsu, izmēru vai preces modeli, tad Pircējam ir visas tiesības 14 kalendāro dienu laikā preci apmainīt vai atgriezt.

Pircējam ir jāiesniedz rakstisks dokuments, kur tiek paskaidrots par vēlmi preci apmainīt vai atgriezt.

Izmantojot preces atteikuma tiesības, Pircējam ir jāsedz preces atpakaļ atdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad SIA Visas Dāvanas ir piekritis segt šīs izmaksas.

Nav iespējams atteikties no precēm, kas ir īpaši izgatavotas pēc Pircēja pasūtījuma (personalizētas) vai kuras pēc savas būtības nevar tikt atgrieztas atpakaļ. 

Pārdevēja pienākums ir nekavējoties, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt to naudas summu, kura par preci, lietu vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim.