Lietošanas noteikumi

 

Noteikumos iekļautie definējumi


 

Portāls - www.visasdavanas.lv – mājas lapa un datu bāze, kuras ietvaros Lietotājs smeļas idejas dāvanām sev, saviem draugiem, paziņām, radiem, ar iespēju saņemt iespējamo dāvanu ieteikumus konkrētajam cilvēkam, kā arī var veikt Pasūtījumu.

 

Portāla ideja – iespēja Lietotājam Portālā smelties idejas, ar iespēju saņemt iespējamo dāvanu ieteikumus konkrētajam cilvēkam, sniedzot par cilvēku viņa īpašību, hobiju vai citu raksturojumu.

 

Lietotājs – Portāla dalībnieks, kuram ir tiesības izveidot un autorizēt Pasūtījumu.

 

Prece – jebkura Portāla idejai atbilstoša prece/pakalpojums, tajā skaitā arī Dāvanu kartes, kas var kalpot par dāvanu, kuru nosaukumi, komplektācija, cena, daudzums, Preces vērtība un iegādes nosacījumi tiek saskaņoti, Lietotājam veicot Pasūtījumu.

 

Izpildītājs – Portāla partneris, kurš ir iekļāvis savu Preci Portālā kā pārdodamo Preci un atbild par tās kvalitātes un konkrētā Pasūtījuma nodrošināšanu no Preces pasūtīšanas līdz pat tās piegādes brīdim Lietotājam. 

 

Lietotājvārds –  Lietotāja e-pasta adrese - unikāls identifikators pieejai Lietotāja profilam, kontam.

 

Dāvanu karte – Portālā iegādājams Izpildītāja sniegtā pakalpojuma/preces saņemšanas nodrošinājuma dokuments, kam ir noteikts derīguma termiņš, kurā Lietotājs var to izmantot Izpildītāja pakalpojuma saņemšanai dāvanu kartes cenas apjomā. 

 

Rezervēšanas kods – unikāls kods, kuru Portāls piešķir katrai Dāvanu kartei tās iegādes brīdī un kura derīguma termiņš norādīts uz Dāvanu kartes. Aktivizēts Rezervēšanas kods ir vienīgais Dāvanu kartē noteiktā pakalpojuma pasūtījumu un apmaksu apliecinošais dokuments.

 

 

1. Portāla lietošanas noteikumi – sadarbības līgums

 

Visi pakalpojumi Portālā www.visasdavanas.lv un jebkura salikuma apakšdomēnos tiek nodrošināti saskaņā ar Portāla lietošanas noteikumiem un jebkuru citu atrunu, kas var tikt publicēta Portālā.

 

Portāla lietošanas noteikumi ietver pilnīgu vienošanos starp Portāla Lietotāju un Portālu, un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskas un mutiskas vienošanās starp pusēm attiecībā uz jebkuru jautājumu, kas ir iekļauts Portāla lietošanas noteikumos. 

 

Lietojot Portālu, iegādājoties Preces Portālā vai reģistrējoties tajā, Lietotājs piekrīt, ka tam ir saistoši visi Portāla Lietošanas noteikumi, kas vienlaicīgi ir ilgtermiņa sadarbības līgums ar Portālu. 

 

 

2. Lietotāja pilnvaras


Izmantojot Portāla pakalpojumus, Lietotājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās pilnvaras savā vai organizācijas vārdā Portālā  iegādāties Preces, apstiprināt Portāla lietošanas noteikumus, tādējādi noslēdzot sadarbības līgumu ar Portālu un uzņemoties no tā izrietošās līguma saistības.

 

 

3. Lietotāja reģistrācija un drošība Portālā


Vienkārša Portāla apskate un Preču iegāde Portālā ir pieļaujama bez Lietotāja reģistrācijas. 

 

Lai pilnībā izmantotu Portāla funkcionalitāti (pievienotu atsauksmi, saņemtu īpašos piedāvājumus, labotu savu profilu) ir jāveic reģistrācija. 

 

Lai reģistrētos Portālā, Lietotājam ir:

 

jāiesniedz derīga e-pasta adrese, kura būs Lietotājvārds un tiks izmantota kā unikāls identifikators Lietotāja kontam:

* e-pasta adrese tiks apstiprināta, Portālam nosūtot Lietotājam automātiski ģenerētu e-pasta vēstuli uz Lietotāja norādīto e-pastu ar lūgumu uzklikšķināt uz konkrētu saiti, lai Lietotājs apliecinātu, ka Lietotājs ir norādītās e-pasta adreses īpašnieks;

* Ja e-pasta adrese neeksistēs vai Lietotājs nenoklikšķinās uz saites, tā netiks akceptēta kā Lietotājvārds;  

 

jāiesniedz tikai sev zināma parole: 

* Lietotājs ir atbildīgs par to, lai Lietotājvārds un parole nenonāktu citu cilvēku rīcībā;

* Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņa Lietotājvārdu un paroli (arī tajā gadījumā, ja parole nozaudēta, bet Lietotājs nav laicīgi paziņojis par to Portālam, sūtot e-pastu uz );

* ja Lietotājam ir aizdomas par paroles nozušanu vai, ka tā ir nonākusi nevēlamu personu rīcībā, viņš var mainīt savu paroli jebkurā laikā, manuāli ieejot savā Lietotāja profilā, bet, ja nav iespējas piekļūt savam profilam, tad lūdzot palīdzību Portālam, sūtot e-pastu uz  ;

* ja Portālam rodas aizdomas, ka mājas lapa tiek izmantota, neievērojot Portāla lietošanas noteikumus, Portālam ir tiesības pieprasīt Lietotājam paroles maiņu vai pat bloķēt tā darbību portālā;

* Portāls nav atbildīgs gadījumā, ja Lietotājs ir pavirši uzturējis reģistrācijas datus drošībā, kā rezultātā tie ir nonākuši trešo personu rīcībā un ir ļaunprātīgi izmantoti.

 

Reģistrācijas un Preču iegādes brīdī (ja Prece tiek pirkta tieši Portālā), klientam tiek lūgts apstiprināt savu piekrišanu Portāla lietošanas noteikumiem, kas vienlaicīgi ir sadarbības līgums.

 

Lietotājs ir atbildīgs par reģistrējoties norādīto datu pareizību, kā arī ar Lietotāja reģistrācijas datiem ( e-pastu, lietotājvārdu) Portālā veiktajām darbībām un sekām, kas izriet no nepatiesas informācijas sniegšanas.

 

 

4. Pakalpojuma apraksts


Portāls nodrošina Lietotājus ar Portāla idejai atbilstošiem, dažādiem tiešsaistes pakalpojumiem:

 

4.1. Dāvanu idejas

 

Portāls iesaka dažādas dāvanu idejas, pamatojoties uz Lietotāja iesniegto informāciju par saņēmēju, piemēram, vecumu, dzimumu, personību. 

 

Dāvanu meklēšanu var veikt arī, vadoties pēc noteikta notikuma vai plānotā tēriņu budžeta. 

 

Lietotājs var izmantot iespēju ieteikt dāvanu ideju saviem draugiem, klikšķinot uz sociālo aktivitāšu pogām;

 

4.2. Dāvanu iegāde tieši pie Izpildītāja

 

Izmantojot Portālu, Lietotājs klikšķinot un konkrētu Preci, nokļūst Izpildītāja mājas lapā un tieši no Izpildītāja viņa mājas lapā iegādājas Preci, saņemot to un veicot norēķinus pa tiešo ar Izpildītāju.

 

Portālā iegādājamas arī Preces, kuru Izpildītājs ir pats Portāls. Izvēloties šādu Preci un uzklikšķinot uz tās, tiks norādīts, ka Izpildītājs ir Portāls un norēķini veicami Portālā. 

 

4.3. Dāvanu kartes

 

Lietotājam Portālā ir iespēja iegādāties Dāvanu kartes, konkrēti norādīta Portāla idejai atbilstoša Izpildītāja sniegta pakalpojuma/preces iegādei. 

 

Portāls izplata Dāvanu kartes. Dāvanu kartēs iekļautos pakalpojumus sniedz un par to kvalitāti atbild tikai Izpildītājs.

 

Lietotājs ir informēts, ka Izpildītājam pirms Dāvanu kartē iekļauto pakalpojumu sniegšanas ir tiesības:

* prasīt parakstīt papildu vienošanās/piekrišanas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanas noteikumiem un nav pretrunā ar tiem. Lietotājs apzinās, ka viņa atteikšanās no parakstīšanas gadījumā Izpildītājam ir tiesības nesniegt minēto pakalpojumu, neatmaksājot Dāvanu kartes vērtību Lietotājam;

* atteikties sniegt Dāvanu kartē noteikto pakalpojumu personai, kura neatbilst pakalpojuma sniegšanai izvirzītajām prasībām, kas iekļautas pakalpojuma aprakstā un ar kurām obligāti jāiepazīstas Lietotājam pirms Dāvanu kartes iegādes. Šādā gadījumā Dāvanu kartes vērtībā Lietotājam netiek atmaksāta; 

* atteikties sniegt Dāvanu kartē noteikto pakalpojumu, ja šāda pakalpojuma sniegšana konkrētajā gadījumā izraisītu draudus Lietotāja veselībai vai dzīvībai vai varētu nodarīt citādu kaitējumu.

 

Lietotājs, iegādājoties Dāvanu karti, apliecina, ka viņam ir zināmi visi Dāvanu kartes aprakstā minētie apdraudējumi veselībai un dzīvībai, kas saistīti ar Dāvanu kartē iekļauto pakalpojumu saņemšanu. Portāls neuzņemas atbildību par sekām, kas var rasties, saņemot minētos pakalpojumus. 

 

4.3.1. Dāvanu karšu saņemšana

 

Iegādātās Dāvanu kartes var saņemt:

* nekavējoties pēc Pasūtījuma apmaksas, Portālam nosūtot Dāvanu karti uz Lietotāja Pasūtījumā norādīto e-pasta adresi;

* 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā, ierodoties personīgi Portāla birojā, kura adrese norādīta Portālā. Ja Lietotājs norādītajā laikā neizņem Dāvanu karti, Portālam nav pienākums nodrošināt iespēju izmantot to un Dāvanu kartes vērtība Lietotājam netiek atmaksāta;

* saņemt ar pasta starpniecību.

 

4.3.2. Dāvanu karšu derīguma termiņš

 

Dāvanu kartes derīguma termiņš, kas ir vienāds ar Rezervēšanas koda derīguma termiņu, tiek uzrādīts Dāvanu kartē.

 

Dāvanu kartes derīguma termiņš nav pagarināms un nevar tikt atjaunots. Ja Dāvanu karte tās derīguma termiņā netiek izmantota, Dāvanu karte zaudē savu spēku un tās vērtība netiek  atmaksāta Lietotājam.

 

4.3.3. Dāvanu karšu izmantošana

 

Pakalpojuma saņemšanai Dāvanu kartes īpašnieks vēršas pie Izpildītāja, izmantojot Dāvanu kartē norādīto Izpildītāja kontaktinformāciju. 

 

Pakalpojuma rezervēšana tiek veikta, izmantojot Dāvanu kartē norādīto Rezervēšanas kodu, kā arī sniedzot citu pakalpojuma saņemšanai Izpildītāja pieprasīto informāciju. Lai saņemtu pakalpojumu, Dāvanu kartes īpašniekam ir jāierodas ar Izpildītāju norunātajā pakalpojuma saņemšanas vietā un laikā. Neierašanās gadījumā (ja nav īpašas vienošanās ar Izpildītāju par citu pakalpojuma saņemšanas laiku) pakalpojums tiek uzskatīts par sniegtu un Dāvanu kartes vērtība netiek atmaksāta.

 

4.3.4. Dāvanu kartes apmaksas noteikumi

Dāvanu kartes cena ir uzrādīta Portālā. 

Lai iegādātos Dāvanu karti:

* ir jāveic Dāvanu kartes pirkums;

* jāsamaksā Dāvanu kartes cena un papildu izmaksas, ja tādas īpaši norādītas, samaksu veicot ar pārskaitījumu uz Portāla administrācijas norādīto bankas kontu.

 

Portāls Lietotāja iegādātās Dāvanu kartes atpakaļ nepieņem un tās vērtību Lietotājam neatmaksā, izņemot Līguma ietvaros pieļaujamo atteikšanās no Dāvanu kartes gadījumu (skatīt Portāla lietošanas noteikumu 4.3.5.punktu).

 

Rēķins tiks nosūtīts uz Dāvanu kartes pirkumā norādīto e-pasta adresi.

 

4.3.5. Pušu tiesības/pienākumi Dāvanu karšu iegādes gadījumā

 

Lietotāja tiesības/pienākumi:

 

* atteikties no neizmantotas Dāvanu kartes 14 darba dienu laikā pēc Pasūtījuma veikšanas, kas tiek uzskatīts par Līguma noslēgšanas datumu, Lietotājam apstiprinot Portāla lietošanas noteikumus. No daļēji izmantotas un pilnībā izmantotas Dāvanu kartes nevar atteikties. Atmaksājamā summā tiek iekļauta tikai Dāvanu kartes faktiski samaksātā vērtība. Pasta pakalpojumu vai citu papildu pakalpojumu samaksātā vērtība netiek atgriezta;

* atsakoties no Dāvanu kartes iepriekšējā punktā minētajā termiņā, piecpadsmit kalendāro dienu laikā pēc rakstiska ziņojuma izsūtīšanas par saviem līdzekļiem atdot Portālam Dāvanu karti, kura iegūta saskaņā ar konkrēto Pasūtījumu. Ja Dāvanu karte ir bijusi saņemta tikai elektroniski (e-dāvana), to nav nepieciešams atgriezt;

* nododot savas ar Pasūtījuma veikšanu Portāla lietošanas noteikumos noteiktās tiesības trešajām personām, nodrošināt un garantēt, ka persona, kurai nododamas šīs tiesības, pienācīgi ievēros Portāla lietošanas noteikumos, kas vienlaicīgi kalpo kā līgums ar Portālu, paredzētās saistības.

 

Portāla tiesības/pienākumi:

 

* atteikties pieņemt Pasūtījumu, kas vienlaicīgi kalpo kā līgums starp Lietotāju un Portālu, ja tā slēgšanas laikā ir sniegti nepatiesi, neprecīzi, maldinoši dati vai nav sniegti visi prasītie dati;

* saņemot Lietotāja ziņojumu par atteikšanos no Dāvanu kartes 14 darba dienu laikā pēc Pasūtījuma veikšanas, piecpadsmit kalendāro dienu laikā likvidēt Rezervēšanas kodu un atmaksāt Lietotājam attiecīgās Dāvanu kartes vērtību. Atmaksājamā summā tiek iekļauta tikai Dāvanu kartes faktiski samaksātā vērtība. Pasta pakalpojumu vai citu papildu pakalpojumu samaksātā vērtība netiek atgriezta;

* savas kompetences un iespēju ietvaros gādāt pienācīgu Rezervēšanas noteikumu ievērošanu, t.i., gādāt, lai Dāvanu kartē noteiktais pakalpojums Lietotājam tiktu sniegts ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā kopš viņa pirmās vēršanās par pakalpojuma sniegšanu Rezervēšanas noteikumu noteiktajā kārtībā. Taču termiņš var tikt pagarināts pakalpojuma sniegšanai nepiemērotu laika apstākļu dēļ.

 

4.4. Preces samaksas pieņemšana no Lietotāja īpašas norādes Preces aprakstā gadījumā

 

Portāls Izpildītāja vietā saņem no Lietotāja samaksu par Preci. Šāda pakalpojuma nodrošinājums tiek norādīts katras konkrētās Preces  aprakstā.

 

Šī Pakalpojuma izmantošanas gadījumā Izpildītājs apņemas Preces aprakstā norādītajā termiņā, pie nosacījuma, ka maksa par Preci saņemta, piegādāt Preci Lietotājam. 

 

4.5. Atsauksmju iesniegšanas iespēja

 

Lietotājam ir iespēja iesniegt Portālam atsauksmes par pašu Portālu vai kādu konkrētu Izpildītāju.

 

4.6. Ieteikumu iesniegšanas iespēja

 

Lietotājam ir iespēja iesniegt Portālam ieteikumus Portāla darbības uzlabošanai vai pilnveidošanai.

 

4.7. Atsauksmju pievoienošana Precei un atsauksmju komentāri

 

Reģistrētajiem Portāla Lietotājiem ir iespēja pievienot jebkurai Precei savu subjektīvo atsauksmi vai komentēt cita Lietotāja pievienoto atsauksmi. Portālam ir tiesības jebkurā laikā dzēst jebkuru atsauksmi vai komentāru, ja tas Portāla administrācijai šķiet maldinošs, nepatiess vai citādi nekorekts.

 

 

5. Pasūtījuma cena


Pasūtījuma cenu nosaka Izpildītājs. Izpildītājs ir atbildīgs par Preču un Pasūtījuma kopumā cenas atbilstību vai neatbilstību tās vērtībai. Portāls nav atbildīgs par cenas neatbilstību. Pasta pakalpojumu izmaksas netiek iekļautas Pasūtījuma cenā, tās tiek norādītas atsevišķi.

 

Par Preču pieejamību atbild Izpildītājs. Portāls nav atbildīgs par Portālā norādīto Preču pieejamības nodrošināšanu.

 

 

6. Atbildības ierobežojums


Portāls nav atbildīgs par Portālā uzrādīto Preču izraisītajām traumām vai zaudējumiem, kas var rasties Lietotājam vai trešajām personām, lietojot attiecīgo Preci. 

 

Izmantojot Portālu, Lietotājs piekrīt, ka Portāls nav atbildīgs par Portālā esošajām Precēm, to kvalitāti un citiem raksturlielumiem.

 

Lietotājs vēršas ar prasībām vai pretenzijām attiecībā uz Portālā esošajām Precēm tieši pie Izpildītāja.

 

Ja Preces iegādi ierobežo pircēja vecums, tad Lietotājs ir pats personīgi atbildīgs par šīs prasības ievērošanu.

 

Jebkuri jautājumi, pretenzijas, iebildumi saistībā ar Portālā pieejamo informāciju par Precēm ir adresējami šo Preču tiešajiem pārdevējiem – Izpildītājiem, ar kuriem Lietotājs veic norēķinu. 

 

Jebkura Portālam adresētā vai saņemtā prasība, sūdzība tiks uztverta informatīvi. 

 

Gadījumā, ja Lietotājs nevar sazināties ar attiecīgās Preces tiešo pārdevēju – Izpildītāju - vai tas vēlas Portālam uzrakstīt ziņojumu, tas ir darāms rakstiski uz e-pastu: .

 

 

7. Dāvanu saturs


Izpildītājs ir pats atbildīgs par to saturu, kuru viņš rada Portālā, pievienojot vai rediģējot dāvanas, kuras tas piedāvā, ar to saprotot tekstu, bildes, cenu u.c. informatīvo materiālu.

 

Portāls negarantē šī satura precizitāti un atbilstību attiecīgajai Precei.

 

Lietotāja pienākums ir pašam pārliecināties par Preces atbilstību, pirms pirkuma veikšanas no Izpildītāja.

 

 

8. Portāla lietošanas noteikumu grozījumi un papildinājumi


Portāls ir tiesīgs grozīt vai papildināt Portāla lietošanas noteikumus.

 

Lietotāja pienākums ir izlasīt noteikumus pirms Portāla lietošanas. Ja Lietotājs ir izmantojis Portālu un iegādājies Preces tajā, tiek uzskatīts, ka Lietotājs izmaiņas ir pieņēmis un sadarbība tiek turpināta.

 

 

9. Konfidencialitāte


Portāls apņemas ievērot privātumu attiecībā uz Lietotāju sniegto informāciju, kas nav paredzēta izpaušanai trešajām personām.

 

 

10. Datu aizsardzība


Portāls nodrošina personu datu aizsardzību atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Lietotājs iesniedz un atļauj atbilstoši šo Portāla lietošanas noteikumu – sadarbības līguma – mērķim, Portālam apstrādāt šādus personas datus:

* Personas informāciju (vārds, uzvārds, korespondences un Preces piegādes adrese);

* Tālruņa numuri, e-pasta adrese.

 

Lietotājs nodrošina, ka Lietotāja sniegtā informācija ir pilnīga, aktuāla un patiesa.

 

Portāls apņemas apstrādāt minētos personas datus, saglabāt tos tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā, tajā skaitā, bet ne tikai servisa uzlabošanai un reklāmas materiālu izsūtīšanai.

 

 

11. Portāla satura tālākpārdošana vai izmantošana komerciālos nolūkos 


Jebkurš Portālā radītais saturs nedrīkst tikt izmantots vai pārpublicēts jebkādiem mērķiem, bez rakstiskas saskaņošanas ar Portālu.

 

Portāla satura nolasīšanai nedrīkst tikt izmantoti nekādi automatizēti satura nolasīšanas risinājumi. 

 

Ja Portāls konstatē nesankcionētas darbības, tam ir tiesības bloķēt jebkuru saistīto Lietotāju profilu, kontu un liegt piekļuves Portāla saturam.

 

 

12. Monitorings


Portāls ir tiesīgs veikt Portāla Lietotāju un Izpildītāju uzvedības, darbības monitoringu, lai preventīvi nodrošinātu godprātīgu Portāla darbību saskaņā ar Portāla lietošanas noteikumiem.

 

Portāla pakalpojumu lietošanai ir jānorisinās atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

 

13. Neatbalstāmās darbības


Izmantojot portāla pakalpojumus, Lietotājs piekrīt neveikt šādas darbības:

* izmantot Portāla pakalpojumus nelegāliem mērķiem;

* nesankcionēti ievākt informāciju par citiem Portāla Lietotājiem bez to piekrišanas;

* traucēt citiem Lietotājiem izmantot Portāla pakalpojumus;

* apmelot, aizskart, draudēt citiem Portāla Lietotājiem vai Izpildītājiem;

* lejupielādēt vai kādā citā veidā kopēt Portāla saturu un to pārpublicēt jebkādiem mērķiem, kas nav saistīti ar Portāla pakalpojumu lietošanu atbilstoši šiem noteikumiem;

* pārsūtīt vai ielādēt jebkuru datoram kaitīgo materiālu (vīrusi, tārpi u.c. datoram kaitīgā programmatūra);

* veidot viltus profilus un sniegt nepatiesu informāciju par Preci, tās cenu.

 

 

14. Pārtraukšana 


Portāla Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt Portāla lietošanu. 

 

Portāls ir tiesīgs apturēt jebkura Lietotāja profila darbību, ja tam ir aizdomas par attiecīgā profila, konta Portāla lietošanas noteikumu pārkāpumiem līdz situācijas apstākļu noskaidrošanai. 

 

Ja tiek fiksēti pārkāpumi, kas tieši pārkāpj Portāla lietošanas noteikumus vai pārkāpumi ir atkārtoti, Portālam ir tiesības nekavējoties apturēt attiecīgo profilu, kontu. 

 

Portālam nav pienākums atjaunot apturēto Lietotāja profilu, kontu.

 

 

15. Darījumi


Portāls nav atbildīgs par Lietotāju un Izpildītāju veiktajiem savstarpējiem darījumiem.

 

Lietotājs visus jautājumus, tajā skaitā, bet ne tikai Preču garantija, Preču atgriešana, par attiecīgi veikto pirkumu adresē attiecīgajam Izpildītājam. 

 

Portālam nav pienākums iesaistīties jebkādos strīdos, kas var izveidoties starp Lietotāju un Izpildītāju.

 

 

16. Linki uz Izpildītāju vietnēm 


Portāls nav atbildīgs par vietnēm, kas ir pieejamas saišu veidā caur Portālu. 

 

Jebkura Izpildītāja vietne, kas ir iekļauta Portālā ar saiti, ir Izpildītāja atbildība. 

 

Lietotājs ir pats atbildīgs par šo vietņu apmeklējumu, iepazīšanos ar attiecīgās vietnes lietošanas noteikumiem un to ievērošanu.

 

 

17. Pārkāpums 

 

Portāls aicina jebkuru Lietotāju, redzot citu Lietotāju vai Izpildītāju nekorektu darbību vai darbību, kas ir pretrunā ar Portāla lietošanas noteikumiem, izmantot iespēju paziņot par to Portāla administrācijai, rakstot uz e-pastu: .

 

 

18. Garantijas un serviss


Portāla Lietotājs piekrīt, ka lietojot Portālu visi saistītie pakalpojumi, kas izriet no Portāla darbības, ir Lietotāja paša individuālais risks. Portāls nav atbildīgs un nesniedz nekādas garantijas saistībā ar Lietotāja darbībām, ka rezultātā Lietotājs ir izdarījis pirkumu. 

 

Lietotājs apzinās, ka Portāls nevar un tam nav pienākums izkontrolēt visas Izpildītāju publicētās informācijas atbilstību tām atrunām, ko Izpildītājs pats ir ievietojis Portālā. 

 

Lietotāja pienākums ir pārliecināties par visiem tam interesējošiem jautājumiem, kas saistīti ar pirkumu, pirms attiecīgā pirkuma veikšanas. 

 

Lai arī Portāla mērķis ir piedāvāt augstu pakalpojuma kvalitāti, tas nevar garantēt, ka pilnībā apmierinās Lietotāju.

 

Portāls nevar garantēt, ka Portāla darbība būs bez kļūdām un traucējumiem.

 

Pieeja Portāla mājas lapai nevar tikt garantēta visu laiku. Dažkārt tā var būt ar traucējumiem sakarā ar labojumiem, uzturēšanu vai jaunu iespēju ieviešanu.

 

Visi riski, kas saistīti ar interneta lietošanu, ir jāuzņemas pašam Lietotājam. Portāls nav atbildīgs par to, ka Lietotāja datoraprīkojums nav savienojams ar Portāla sistēmu, programmatūru vai telekomunikācijas saitēm, tehniskajām problēmām Portālā vai Izpildītāja mājas lapā.

 

Lietotājs ir pats atbildīgs par jebkuru kaitējumu savam datoram vai datu zaudējumiem, kas ir radies lietojot Portālu vai lejupielādējot jebkādu saturu no Portāla vai no Izpildītāja norādītajiem portāliem.

 

 

19. Domstarpību un strīdu risināšanas kārtība


Puses ir atbildīgas par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar Portāla lietošanas noteikumiem, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Visas domstarpības un strīdus starp Pusēm Portāla lietošanas noteikumu izpildes gaitā Puses apņemas risināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja viena mēneša laikā Puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

 

20. Zaudējumu atlīdzība

 

Puses atbild viena otrai par zaudējumiem, kas nodarīti vainojamas rīcības rezultātā. Puses neatbild par sagaidāmās peļņas atrāvumu.

 

Portāls neatbild par Lietotāja trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, ieskaitot finansiālus zaudējumus, tiešā vai netiešā veidā.

 

Zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo pusi no sadarbības līgumsaistību izpildes.

 

 

21. Paziņojumi 


Visdažādākās informācijas apmaiņai Portāls izmanto ziņu paziņošanas metodi, nosūtot e-pastu. 

 

Paziņojumi var būt saistīti ar izmantoto Portāla pakalpojumu darbību, noteikumu izmaiņām, brīdinājumu izsūtīšanu u.c. 

 

Portāla Lietotājs ir pats atbildīgs par ar uzrādītajā e-pasta adresē, kas ir kā Lietotājvārds, saņemtā satura laicīgu iepazīšanos.

 

 

22. Nobeiguma noteikumi


Lietotāja pienākums ir pienācīgi iepazīties ar Portāla lietošanas noteikumiem un neskaidrību un jautājumu gadījumā vērsties pie Portāla vadības. 

 

Portāls neatbild par sekām, gadījumos, kad Lietotājs ir pārpratis vai nepienācīgi iepazinies ar Portāla lietošanas noteikumiem.

 

 

Portāla lietošanas noteikumi pēdējo reizi ir rediģēti: 18.06.2012.